از میان فلسفه...

- بیا با هم مرور کنیم. یک و دو و سه، سکوت خالیست.
- ای بابا حاجی این دغدغه ها بابت چیست؟
 ثبت سکوت و سایه و هر چه که خالیست دیگر چیست. یک قدم این ورمان آبادیست. از عشق هم که ابایی نیست.
میگویند چپ و راست خالی بیداریست.  پس چرا نه چپ کنیم و نه راست کنیم و فقط در وسط کنیم که خالیست؟

/ 0 نظر / 12 بازدید