کاش پايان نمادين بشريت که شگفتانه نزديک ميشود حلقوم خدايان را ميگرفت و ميفرشد؛ و ای کاش خدايان بر اين سفره ننگين خود می نگريدند و ميگريستند و تا اين حد حلقوم همگان را نميفشردند.

/ 0 نظر / 9 بازدید