یک روز و روزگاری خواهد بود که مردمانش راست قامتان خواهند بود و هرگز به شکنجه گاه دل نخواهند رفت. آن زمانه، بازار ِ  شهرآشوب خواهد بود. دیگر مصلحت ها پا به پای حقیقت ها به فروش نخواهند رسید و نفس های هتک حرمت شده عشق را به ازمحلال نخواهند کشید.
یک سرزمینی خواهد بود که مردمانش به تقلا رضایت نخواهند داد. به تنفس، به عشق، به خدا رضایت نخواهند داد. آن، سرزمین ِ  شهر ِ شهرآشوب خواهد بود که هیچ کسی در آن ندامت به زیر نقابش نخواهد کشید.
مردمان آن روزگار ِ  آن سرزمین، خدایان خواهند بود که مردگانند در این روزگار و این سرزمین.

/ 0 نظر / 8 بازدید