کارها به جايی رسيده که ديگر انتظار دارند همه بتوانند با عشق جمله بسازند. همه چيز را بگويند. نميشود که. آخر اگر ميشد که خدا در گوش همه آدمها ميگفت که آدميت چيست! وقتی او نگفت يعنی که بعضی چيزها را نميشود گفت.

/ 0 نظر / 11 بازدید