خدا

خدا با اين همه قدرتش نتوانست انسان را و سرکشيهايش را مهار کند. غير از اين است؟‌
۶۰۰۰ هزار سال تاريخ و هنوز انسان آدم نشده است. اين همان است که در تورات نوشته خدا با آدم در بهشت کشتی گرفت و زمین خورد.
اين بزرگترين بی عدالتی تاريخ بوده که خدا بدون تست کافی نسخه کامل نشده انسان را به بازار عرضه کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید