شيطان

ديشب صدای شيطان رو ميشنيدم که فرياد زنان ميگفت:
آهااای! دست از سرم بردار. چسبيدی بهم ولم هم نميکنی. کمـــــــــــــــــــــــک.

منم خيلی کوبنده جوابش رو دادم:
ببين برادر! غير از اينه که اول تو اومدی سراغ من؟‌ اومدی هم زندگی من رو خراب کردی هم زندگی خودت رو. يادت که هست؟‌ حالا هر کی خربزه می خوره پای لرزش هم ميشينه. حالا حالاها پات گيره عزيز.

عرض کنم که تا من اين بد انگ رو چسبيدم شماها راحت باشين.

/ 0 نظر / 10 بازدید