پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

می‌ترسم و می‌دانم که: سالها می‌گذرد و رد تلاشهايم زير چشمهايم را خواهد ‌خراشاند و ديگر شستشوی اشک‌ها هم افاقه نخواهد کرد
/ 1 نظر / 6 بازدید