دکتر شريعتی (۲)

خدايا
به من رحمتی کن تا ايمان
نام نان برايم نياورد
قوتم بخش تا نانم و حتی نامم را
در خطر ايمانم افکنم

خدايا
به من چگونه زيستن را بياموز
چگونه مردن را خود خواهم آموخت

دکتر شريعتي

/ 0 نظر / 9 بازدید