درد

خداوندا، اين چه دردی است که سوگ خيالش مرا تا به اين حد پژمرده می سازد؟
اين چه دردی است که بند بند وجودم را به تارک آسمانها به صلابه می کشد؟

پروردگارا!‌ اين چه ديرپايه دردی است که اينگونه طاقت از من می برد و خون در رگهايم ميخشکاند؟

اين چه روزگاريست که دردها از پس يکديگر می‌آيند و ميروند و دلم روز خوش نميبيند؟

من آخر تا کدامين لحظه پای در آغوش کشم و درد دلم به زاری سپری کنم؟

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی دلـــــــــــــــــــــــم!!!
مرتيکه فلان فلان شده شير تاريخ مصرف گذشته ميفروشی؟؟ مادر فلانی!

آی دلـــــــــــــــــــــــم. 26.gif
من برم دستشويی. فلان تا بعد15.gif

/ 2 نظر / 11 بازدید
bahar

ّهااااااااااااااااااااااااااااا. هيييييييييييييييييييييييييييی. اوخييييييی

NicosK

علی جون قرص بيارم خدمتتون ؟! از همونا که شيشتاشو به مزدا خورونديما ؛)