اين يکی نقل از آخونداست (پژوهش از رضا):‌

- ۱۴۰۰ سال پيش عربها به ايران حمله کردند و چه عالی که مردم ايران استعمار عرب را به استبداد شاهان ايرانی ترجيح دادند.

- خاتمی چند روز پيش در جمع خبرنگاران:  ما هرگز زير بار استعمار نخواهيم رفت. مطمئن باشيد که استبداد را تحمل ميکنيم اما استعمار را هرگز!!!!!

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
yassi

از اين چيزا زياده